Bilutleie leiebetingelser

LEIEBETINGELSER

Både fører og leietager må være fylt 25 år og ha hatt gyldig førerkort i 1 år.   Bilen kan kun brukes i Norge. Kjøring utover dette må avtales. Turer lengre enn 350 km skal avtales med utleier. Ekstra sjåfør må godkjennes av utleier.  Det er ikke tillat å frakte dyr og eller objekter som setter lukt i bilen.

Det er ikke tillat å røyke i bilen.

Ved henting av bil skal gyldig førerkort og kredittkort/betalingskort medbringes. NB: Kontant betaling aksepteres ikke. Vi blokkerer et depositum på kredittkortet på hentetidspunktet.  Dette beløpet holdes til bilen er levert tilbake. Beløpet går ikke ut av konto. Oppheving av reservert depositum skjer 3-4 dager etter avsluttet leie.  

Leiepris fremkommer av kontrakt. Prisene kan kombineres med tid og kjørte kilometer. Depositum må stilles for leien samt selvrisiko/dekning,

drivstoff, veiavgifter samt andre avgifter og kostnader. Utleier har rett til å benytte depositumet til dekning av kostnader som er påført bil og utleier i forbindelse med leieforholdet.   10% av estimert leie reserveres / autoriseres på kort ved web bestilling. Dette beløp vil bli belast som avbestillingsgebyr ved uavhentet bil eller avbestilling under 24 timer før avtalt henting.

Leieren er erstatningspliktig for alle skader som oppstår i leietiden selv om skade er forårsaket av andre enn leieren. Ansvaret er begrenset til det depositumet som er avtalt og som utleier reserverer på leiers kredittkort eller tilsvarende. Dersom grov uaktsomhet skulle være utvist og utleierens forsikringsselskap dermed skulle unnlate å dekke de oppståtte skader eller krever regress, har utleieren tilsvarende regresskrav over leieren. Leierens

ansvar for betaling av egenandel reduseres i den utstrekning ansvaret blir dekket av andre enn utleierens forsikringsselskap, f.eks. av skadevolderens forsikringsselskap.  Ved alle skader skal leietager levere standard skadeskjema til utleieren.

Utleieren er ansvarlig for at bilen er i forskriftsmessig stand ved utlevering. Leieren er ansvarlig for daglig vedlikeholdssjekk som olje, kjølevæske, luft i hjul m.m. Skulle det oppstå mangler vedrørende dette må utleier kontaktes omgående.  Drivstoff og spylervæske er ikke inkludert i leieprisen.

Leiebilen blir levert med full tank og skal leveres slik tilbake. Etterfylling av feil type drivstoff medfører erstatningsansvar.

Leier er ansvarlig for bilen i leietiden også med hensyn til parkeringsbøter,bomavgifter,etc.. Leiebilen skal levers tilbake i den stand den var ved utlevering.

Dersom parkeringsgebyr, fartsbøter, bompenger, inntauingsgebyr og andre pålegg ikke betales umiddelbart blir leier belastet et ekspedisjonsgebyr på Kr 200,-

i tillegg til det påløpte krav.

Ved motorstopp eller skade skal utleieren omgående kontaktes for å avgjøre hvor eventuell hjelp skal rekvireres. Hvis utleieren ikke kan treffes, skal Tryg veihjelp kontaktes på 04040.

Leieren kan ikke uten utleierens samtykke bestille noen form for service eller reparasjon. Hvis man trenger hjelp grunnet f.eks. flatt batteri anses ikke som reparasjon. Tyveri, tyveriskade, brann, personskade eller påkjørsel/skade på dyr skal omgående anmeldes til utleieren og politi.

Hvis leiebilen får driftsstans,uansett årsak, erstattes kun videre transport   med offentlig kommunikasjon som buss og tog.

Utleieren fraskriver seg overfor leieren ethvert ansvar ut over det nevnte. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder både med hensyn til tap av tid og andre økonomisk tap eller annet som skyldes eventuell driftsstans. Hvis driftsstans skyldes skade som leieren har ansvart for, bortfaller enhver form for erstatning til videre transport

Leieren er klar over at det alltid er risiko for at en bil kan få driftsstans og at  det derfor frarådes å leie bil hvis forsinkelse ikke kan tolereres.

Leietageren er forpliktet til å overholde de vilkår og betingelser i denne avtale.  Leietageren må returnere bilen på eller før angitte dato og tid som den ble leid og under utleierens normale åpningstider, med mindre annet er avtalt.  Leietageren eller kortinnehaver gir utleieren fullmakt til å lage kredittkortanvisninger for bl.a. markedsverdien på kjøretøyet som eventuelt ikke returneres tilbake, alle bøter/gebyrer, mulkter, skader, borttauing, rettskostnader, tap eller administrative gebyrer som utleieren pålegges for parkering, trafikk- og andre overtredelser som leietager har pådratt utleieren og foreta utbetalinger av gebyrer slik utleieren anser som nødvendig. Denne gitte fullmakt gjelder også bemyndigelse til å belaste kredittkortet for ytterligere leie/krav på erstatning dersom bilen tilbakeleveres etter utløpet av den avtalte leietid. Forsinkelse med hensyn til tilbakelevering av bilen ut over 1 – en – time i forhold til den avtalte leietid, gir utleier krav på ett døgns ekstra leie i tillegg til leie for første døgn, og deretter krav på å få erstattet den avtalte døgnpris så lenge bilen faktisk disponeres og ikke er tilbakelevert av leietageren til utleveringsstedet i kontraktsmessig stand. Leietagers og / eller kortholders underskrift på leieavtalen gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden. Underskrift på leieavtalen gjelder som bekreftelse på kredittkortanvisninger og gir utleier myndighet til å belaste kredittkortet i h.t. ovennevnte fullmakt. Denne adgang til belastning av kredittkort gjelder også for eventuell avtalt faktisk forlengelse av leietiden